Con Brios egna sidor


Här finns en massa intressant material om oss men du måste vara körmedlem för att kunna se vad som döljer sig här....
Kom med, du har absolut ingen aning om vad du missar... :)

 

 

Smakprov på lite annorlunda regler för en kör....


Förhållningsregler vid körövningar
Peter Planyavsky:

 

  1. En körövning är primärt en social begivenhet, vars syfte är att utväxla senaste nytt och utöva fortlöpande kontroll av körledaren. På körledarens upprepade begäran kan man även sjunga, förutsatt att tiden för prat inte förkortas till mindre än hälften av den totala övningstiden.
  2. Närvaro vid övningen är obligatorisk för körledaren och på det stora hela frivillig för sångarna. Man bör undvika att körsångarna kommer i tid till övningen, eftersom den enskilda sångaren då försvinner i den anonyma massan. Istället rekommenderas att sångarna anländer enoch en under pågående övning, så att alla kan få odelad uppmärksamhet.
  3. En övning räknas som lyckad om  a) minst hälften av sångarna i varje stämma är närvarande under minst en tredjedel av övningen, b) minst en tredjedel av sångarna i varje stämma efter övningen vet vad som skall sjungas vid nästa framträdande, c) inte mer än hälften av de planerade verken måste utgå vid nästa framförande.
  4. Under övningen måste körledaren ta hänsyn till sångarnas kommunikativa behov. Om körledaren finner det nödvändigt att avbryta sången, bör han vänta tills den diskussion som följer är klar och först sedan ge sin personliga syn på orsaken till avbrottet. Därvid bör han inte skuldbelägga kören eller någon stämma utan understryka sin egen otillräcklighet.
  5. Körledaren bör inte störas i sin svåra uppgift genom uppfordrande blickar. Detta gäller särskilt känsliga ställen som insatser, tempobyten, fermat och slutackord. Varje blick kan här leda till katastrof, om körledaren känner sig iakttagen vid studiet av partituret. Därför bör all ögonkontakt vid nämnda tillfällen undvikas.
  6. Körledarens tolkningsvilja får inte otillbörligt inkräkta på körens arbete. Efter varje stycke bör varje sångare högt uttala sina invändningar, särskilt mot val av tempo. Körledaren bör tacksamt rätta sig efter det genomsnittstempo som framkommer vid diskussionen. Skulle denna demokratiska process inte ge någon lösning på tempofrågan, bör körledaren vid nästa försök dirigera först från andra takten, när han förvissat sig om vilket tempo kören önskar.
  7. Notmaterial skall inte förstöras med anteckningar. Måste anteckningar undantagsvis göras, bör man för mångfaldens skull se till att alla sångare gör olika anteckningar. Eventuella noteringar bör göras med en grann tuschpenna för att förhindra senare okonstnärliga omtolkningar.
  8. Vid instudering av nya verk är kören skyldig att senast efter sju takter – vid långsamt tempo senast efter fem takter – avge sin dom beträffande styckets användbarhet och konstnärliga värde. Körledarens privata åsikt behöver inte beaktas, då han p.g.a. tidigare bekantskap med verket saknar den distans som krävs för en objektiv bedömning.
  9. Körens terminsprogram med övningsschemat är ett viktigt dokument, som skall förvaras på ett säkert ställe tillsammans med smycken och andra värdeföremål. Det är inte tänkt till regelbundet bruk. Viktig information får sångaren bäst reda på genom att fråga grannen under övningarna eller ännu hellre genom att fråga dirigenten strax före en konsert.
  10. För körledarens karaktärsmässiga utveckling bör kören en gång i kvartalet skapa en extremsituation, då minst 20 sångare uteblir från övningen. Endast så kan de för dirigentens utveckling nödvändiga didaktiska och psykologiska betingelserna simuleras realistiskt. Därefter utfärdar de frånvarande sångarna ett betyg över körledarens stresstålighet.